Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli; OSGB hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu tüm iş yerlerinde bulunmaktadır. İş yeri hekimini asiste eden diğer sağlık personeli yani iş yeri hemşiresinin birçok farklı görevi bulunur. Bu kişilerin görevi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin plan, değerlendirme, gözleme ve yönlendirme aşamalarında iş yeri hekimi ile birlikte çalışır, ilgili verileri toplar ve kayıtları tutar. Personelin sağlık ve iş faaliyetleri öykülerini işe giriş formuna yazar ve iş yeri hekimi tarafından yapılan personel muayenesinde hekime yardımcı olur. Personellerin maruziyetleri takip eder ve sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar. İlk yardım hizmetlerinin yürütmede iş yeri hekimi ile çalışır. Personel sağlık eğitiminde aktif rol alır. İş yeri binası ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının kontrol ve gözetiminde işyeri hekimi ile birlikte çalışır. İşyeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri yürütür.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen:

 1. Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 2. Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,
 3. Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
 4. Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
 5. Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
 6. Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
 7. İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,
 8. İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
 9. Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 –

 1. İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
 2. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
 3. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.
 4. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Diğer sağlık personeli belgesi

MADDE 15 –

(1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

 1. Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
 2. İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
 3. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi

MADDE 20 –

 1. Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.
 3. Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

Tek Merkez OSGB

Diğer Sağlık Personeli ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

28 Şubat 2018

Silivri İş Güvenliği

Silivri İş Güvenliği İş güvenliği terimi büyük işletmelerde ve özellikle çok fazla sayıda işçinin çalıştığı yerlerde hayati öneme sahip bir konudur. Bu durum aynı zamanda Çalışma […]
27 Şubat 2018

Silivri Osgb

Silivri Osgb İş alanlarının sürekli olarak genişlemesinden dolayı bakanlık tarafından bir takım çalışmalar yürütülmüş ve OSGB firmaları kullanıma sokulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılan […]
3 Kasım 2017

Beyoğlu Osgb

Beyoğlu Osgb Osgb Hizmetleri Nelerdir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adı olan osgb ile sıklıkla anılan hizmetler, genel olarak iş güvenliği ve iş […]